Rzeszowski Klaster
Odnawialnych Źródeł Energii //

Miło nam poinformować, że w dniu 23 października 2017r. zostało zawarte porozumienia na rzecz utworzenia Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Sygnatariuszami porozumienia są: Miasto Rzeszów, Gmina Tyczyn, Gmina Błażowa, Gmina Nozdrzec.

Cele i zadania //

Pojęcie Klastra Energii zostało zdefiniowane w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne lokalnych konsumentów i producentów energii.

Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Klaster Energii stanowi inicjatywę dążącą do budowy lokalnego rynku energii, opartego na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych celem maksymalnego (uzasadnionego technicznie, ekonomicznie i społecznie) uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.

Koordynator Klastra //

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie Green Energy z siedzibą w Rzeszowie.

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności: osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego , podmioty prawa handlowego prowadzące działalność wytwórczą i dystrybucyjną energii elektrycznej i energii cieplnej w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach kogeneracji i wysokosprawnej kogeneracji oraz podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw popularyzujących i promujących rozwój innowacyjności energetycznej w oparciu o produkcję i  wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem równowagi ekologicznej i przestrzeganiem zasad współżycia społecznego.


Dane Kontaktowe //

Nasze biuro:

Ul. Instalatorów 3
35-210 Rzeszów

biuro@rkoze.pl

+48 792 733 783