Klaster Energii //

Definicja Klastra //

Pojęcie Klastra Energii zostało zdefiniowane w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz wytycznych Ministerstwa Energii. Klaster Energii to porozumienie cywilnoprawne lokalnych konsumentów i producentów energii.

Organizacja obejmuje swoim działaniem maksymalnie obszar powiatu lub 5 sąsiadujących gmin, na obszarze których budowany jest lokalny rynek energii.

Klaster Energii stanowi inicjatywę dążącą do budowy lokalnego rynku energii, opartego na wykorzystaniu ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych celem maksymalnego (uzasadnionego technicznie, ekonomicznie i społecznie) uniezależnienia się danego obszaru od zewnętrznych dostaw energii.

Klaster Energii służyć ma interesowi publicznemu przez:

 • efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii,
 • poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach budowlanych oraz rozwój efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych,
 • realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (ang. smart grids) wraz z systemami magazynowania energii na obszarze jego działania,
 • kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu elektro mobilności, w zakresie transportu zbiorowego i indywidualnego.

Uczestnikami porozumienia klastrowego mogą być:

jednostki samorządu terytorialnego

jednostki samorządu terytorialnego

przedsiębiorstwa komunalne

przedsiębiorstwa komunalne

przedsiębiorstwa prywatne

przedsiębiorstwa prywatne

uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe

uczelnie wyższe oraz jednostki naukowe

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

osoby fizyczne

osoby fizyczne

W porozumieniu określone są zasady wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Podstawowe cele klastra energii //

 • Budowa samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii, w oparciu lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i wysokosprawną kogenerację;
 • Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w OZE i równoważenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię, również poprzez rozwój technologii magazynowania energii i obrót tą energią;
 • Budowa systemu inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami i dostawcami energii;
 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w zakresie:
  • budowy inteligentnych sieci, w tym opartych o zasoby Internetu rzeczy,
  • budownictwa energooszczędnego oraz systemów zarządzania inteligentnym budynkiem,
  • mikro instalacji OZE,
  • magazynowania energii,
  • elektromobilności,
 • Ograniczanie niskiej emisji poprzez transfer czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia dla środowiska w celu poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców regionu;
 • Rozwój zasobów energetyki obywatelskiej poprzez zwiększanie świadomości i rozwój energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców powiatu zgorzeleckiego;
 • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobilności z uwzględnieniem roli pojazdów elektrycznych w lokalnym bilansowaniu popytu i podaży na energię,
 • Ochrona środowiska naturalnego przejawiająca się aktywnymi działaniami zmniejszającymi negatywny wpływ działalności człowieka – w szczególności w zakresie zabezpieczania potrzeb energetycznych – na stan środowiska.

Realizacja w Klastrze Energii w/w działań oraz szeregu poddziałań z nimi związanych zmierzać ma do budowy mono rynku energii elektrycznej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii i innych dostępnych zasobów energetycznych oraz przejścia w wymiar wysokosprawnych i inteligentnych usług energetycznych służących: poprawie bezpieczeństwa energetycznego obszaru działania klastra, zmniejszenia energochłonności lokalnej gospodarki, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w  krajowym bilansie  energetycznym, aktywizacji społeczeństwa i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprawy jakości zasilania, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię, rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego, tworzenia nowych miejsc pracy, a poprzez udział jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych wsparcie innowacyjności służącej budowie pozycji konkurencyjnej oraz pobudzeniu rozwoju nowych modeli biznesowych w regionie.

Zadania realizowane przez Klaster Energii: //

Wytwarzanie, dystrybucja, obrót energią elektryczną i zarządzanie nią w oparciu o inteligentne systemy zarządzania energią

Równoważenie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców na obszarze działania Klastra

Wytwarzanie i obrót energią cieplną

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii i innych źródłach energii w celu zaspokojenia lokalnego zapotrzebowania na energię

Realizacja projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury, w tym głębokiej i kompleksowej ich modernizacji

Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii magazynowania energii elektrycznej i ich wdrażanie na obszarze działania klastra

Budowa systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, służącym zarządzaniu interakcją i komunikacją między użytkownikami lokalnego systemu elektroenergetycznego

Działania na rzecz podnoszenia świadomości odbiorców energii rozwój zasobów energetyki obywatelskiej, w tym energetyki prosumenckiej

Rozwój elektro mobilności

Rozwój innowacyjnych technologii w energetyce poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych poprzez współpracę Członków Klastra: przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek badawczych

Korzyści //

W ostatnim dziesięcioleciu formuła scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie dużych mocy,  zdaje się wyczerpywać. Wynika to głownie z wyczerpywania się zasobów złóż paliw kopalnych oraz postępu technologicznego, pozwalającego na bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie produkcją z wykorzystaniem źródeł energii z generacji rozproszonej.

Najważniejsze korzyści płynące z budowy lokalnego rynku energii:

Rozwój rozproszonych źródeł energii

Możliwość lokalnej produkcji i dystrybucji energii – w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. W ten sposób wyższe jednostkowe koszty produkcji zostaną skompensowane niższymi kosztami sieciowymi wynikającymi z redukcji zapotrzebowania na energię pochodzącą z KSE.

Bezpieczeństwo energetyczne - dzięki zwiększeniu udziału w bilansie energetycznym energii wytwarzanej na poziomie lokalnym. Efektem jest wzrost jakości i niezawodności dostaw nośników energii. Ma wymiar indywidualny i lokalny, przy czym, na zasadzie naczyń połączonych ma również oddziaływanie regionalne i krajowe. Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii w jednym regionie wpływa na wzrost rezerw podnoszących bezpieczeństwo dostaw w innym i dalej przenosi się na poziom krajowy.

Lepsza jakość przesyłu i samej energii – polskie sieci elektroenergetyczne stanowią infrastrukturę w dużej części wysoce zamortyzowaną, a skutki braku dostatecznych inwestycji są odczuwalne corocznie w różnych regionach Polski. Rozwój rozproszonej energetyki jest szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez większą dywersyfikację produkcji paliw i energii. Źródła rozproszone dają większe możliwości w zakresie sterowania produkcją, a ich ulokowanie blisko odbiorców i współpraca z sieciami o napięciu znamionowy poniżej 110 kV może znacząco ograniczyć budowę kosztochłonnych sieci wysokich napięć w długim horyzoncie czasowym.

Poprawa jakości powietrza, zdrowia i komfortu życia mieszkańców – dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji wynikających z zabezpieczenia potrzeb energetycznych, ogrzewania oraz transportu na poziomie lokalnym.

Obniżenie kosztów dystrybucji – dzięki rezygnacji lub ograniczeniu wykorzystania sieci przesyłowych wysokich i najwyższych napięć.

Ożywienie gospodarcze – w dobie rosnących kosztów zaopatrzenia w energię zabezpieczenie korzystnych cen energii może być znaczącym argumentem w walce o inwestycje przedsiębiorstw na obszarach gmin.