Biogazownie //

Biogazownie //

Biogazownia – instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego), odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków.

Typowa instalacja składa się zazwyczaj:

  • układu podawania biomasy,
  • komory fermentacyjnej,
  • zbiornika magazynowego dlaprzefermentowanego substratu,
  • zbiornika biogazu,
  • agregatu prądotwórczego(gdy produkowana jest tylko energia elektryczna) lub agregatu kogeneracyjnego (gdy występuje kogeneracja energii elektrycznej i cieplnej).

Produkcja energii w bioelektrowni odbywa się w procesie zwanym wysokosprawną kogeneracją. Polega to na wspólnym wytworzeniu energii elektrycznej i ciepła użytkowego, w taki sposób, aby uzyskać oszczędność energii pierwotnej zużywanej w jednostce kogeneracji (silnik + agregat prądotwórczy) w wysokości nie mniejszej niż 10% w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielczych osobno.